W innych krajach już się zdecydowali.

A TY?

Bóg Cię wzywa!

Zobacz jak na przestrzeni wieków świat był ratowany oddając się Sercu Bożemu.

Tak było i sto lat temu gdy Polska stała przed kolejnym wielkim niebezpieczeństwem. Oddanie Się Sercu Bożemu i osobiste poświęcenie się wielu, uratowało nas.

Z nami Sercanami masz okazję intronizować cały świat Sercu Bożemu.

 

«Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Łk 10, 2)

Słowa, które Jezus skierował do apostołów, świadczą o tym, że Dobry Pasterz zawsze troszczy się o swoje owce. Robi wszystko, aby «miały życie i miały je w obfitości» (J 10, 10). Po swym zmartwychwstaniu Pan powierza apostołom odpowiedzialność za kontynuowanie Jego misji, aby Ewangelia była głoszona ludziom wszystkich czasów. Bardzo wielu wielkodusznie odpowiedziało i nadal odpowiada na to nieustannie ponawiane przez Niego wezwanie: «Pójdź za Mną» (J 21, 22). Ci mężczyźni i kobiety decydują się poświęcić swoje życie wyłącznej służbie Jego Królestwu. (…)

Tak! Powołanie na wyłączną służbę Chrystusowi w Jego Kościele jest bezcennym darem Bożej dobroci, darem, o który trzeba wytrwale i z ufną pokorą prosić. Na ten dar chrześcijanin powinien się coraz bardziej otwierać, czuwając, by nie zmarnować «czasu łaski» i «czasu nawiedzenia» (por. Łk 19, 44). (…)

Niech za sprawą Ducha Świętego cały Kościół stanie się ludem modlących się, którzy proszą Ojca niebieskiego o święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Módlmy się, aby ci, których Pan wybrał i powołał, byli wiernymi i radosnymi świadkami Ewangelii, której poświęcili swoje życie.

 

Do Ciebie, Panie,
zwracamy się z ufnością! Synu Boży,
posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów
i żyjących w każdym zakątku świata!
Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej:
spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań,
zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,
którzy odpowiedzieli «tak» na Twoje powołanie
do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników
na żniwo Twego Królestwa!
Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach:
spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością
tę przedziwną misję, którą im powierzasz
dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym
na wieki wieków. Amen.

Jan Paweł II
Watykan, 23 listopada 2003 r.

 

GRATULUJEMY nowym kandydatom z Regionu Filipińskiego, którzy zostali przyjęci do formacji podczas ceremonii w domu wspólnoty w Cagayan de Oro 28 lipca. Ks. Głównym celebransem Obrzędu Przyjęcia był Patrick L. Gutib SCJ, postulant mistrz i przełożony lokalnej wspólnoty. Ks. Rico O. Lapinig SCJ jest formatorem aspirantów, a ks. Sergio Matumoto, SCJ, jest twórcą roku orientacyjnego.

Region ma obecnie 29 kandydatów, w tym trzech postulantów. Wszyscy kandydaci, z wyjątkiem jednego z Timoru Wschodniego, pochodzą z wyspy Mindanao.

Przed ceremonią kandydaci przeszli dwutygodniową kwarantannę, aby upewnić się, że są wolni od COVID. Większość studentów uczęszcza na zajęcia online na Xavier University.

PIERWSZA PROFESJA I ODNOWIENIE ŚLUBÓW - W Kongo i Kamerunie powitaliśmy naszych nowych współbraci w naszej rodzinie zakonnej. Nasi współbracia w Kamerunie i RPA odnowili swoje śluby zakonne. Nasz współbrat, ks. Krzysztof Grzelak SCJ, który jest prowincjałem w RPA przyjął te śluby na swoje ręce. Gratulacje!

 

W innych krajach, m.in. w Indiach, Wietnamie jak i już wspomnianych Filipinach, Kongo, Kamerunie, RPA i innych również przeżywało przyjęcia do Zgromadzenia, śluby i odnowienia, jak i święcenia diakonatu i kapłańskie.

11 sierpnia Prowincja kongijska przyjęła 11 nowych nowicjuszy; następnego dnia (czyli 12 sierpnia) 13 nowicjuszy złożyło pierwszą profesję.

Wszystkim gratulujemy modląc się o wytrwałość i błogosławieństwo w służbie Bogu i ludziom. Szczęść Boże.


JAK ZOSTAĆ SERCANINEM?

Chcesz zostać jednym z nas? Ogromnie się z tego cieszymy i zapraszamy Cię do kontaktu z nami oraz do wspólnego rozeznawania:

 • na początek odezwij się do jednego ze znanych Ci sercanów lub bezpośrednio do ks. Franciszka Wielguta, referenta ds. powołań. Zgłaszać się można już teraz i przez całe wakacje – zachęcamy do wcześniejszego kontaktu;
 • przygotuj potrzebne dokumenty (lista poniżej);
 • przyjedź na spotkanie z księdzem prowincjałem (termin i pozostałe szczegóły omówisz z referentem powołaniowym);
 • w połowie września rozpoczniesz postulat.

Zbyt ogólny opis? Nie wszystko da się wyjaśnić na stronie internetowej, dlatego kluczowy jest Twój osobisty kontakt. Wszystko, co potrzebujesz wiedzieć, wyjaśni Ci w rozmowie referent ds. powołań.

Oto lista potrzebnych dokumentów:

 • własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia;
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • świadectwo chrztu i bierzmowania;
 • świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza;
 • świadectwo dojrzałości (oryginał) i świadectwo ukończenie szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich;
 • w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły zawodowej;
 • okresowe badania lekarskie, informacje o chorobach;
 • dwie fotografie i fotografia w formie elektronicznej.

Więcej na temat powołania znajdziesz na stronie mlodzisercanie.pl

ks. Franciszek Wielgut SCJ
Stadniki 81, 32-422 Stadniki
kom. 510 975 709
mlodzisercanie@scj.pl

 

(https://scj.pl/strony/zostac-sercaninem-)